1 %

31 sierpnia 2011 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy wpisał Kamiliańską Misję Pomocy Społecznej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000394803